Trendy

Stavebné materiály

• recyklovateľnosť stavebných materiálov a ich následné využitie pri novej výstavbe
• potreba zavádzania nových konštrukčných riešení, výrobných technológií a z environmentálneho hľadiska výhodných stavebných materiálov s dôrazom na ochranu životného prostredia
• Neustály vývoj nových stavebných materiálov a technológií, využitie obnoviteľných zdrojov
Stavebné objekty
• dôraz na znižovanie energetickej náročnosti prevádzky a výroby stavebných objektov, na využitie miestnych stavebných materiálov (úspora energií potrebných na prepravu stavebných materiálov) a využívanie recyklovateľných materiálov v procese výstavby
• obnova a modernizácia existujúcich nehnuteľností a infraštruktúry s cieľom zvýšenia ich úžitkovej hodnoty s ohľadom na životné prostredie

Riadenie stavebnej činnosti

• zlepšenie manažmentu dodávok a zásobovania a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti
• rozvíjanie finančného a podnikateľského prostredia na podporu investovania do nehnuteľností a ich prevádzky
• rozvíjanie konkurencieschopnosti medzi dodávateľmi stavebných materiálov a prác aj na medzinárodnej úrovni
• presunutie časti stavebnej výroby mimo staveniska v záujme zrýchlenia procesu výstavby a zlepšenia jeho kvality - prefabrikácia
• zlepšenie procesu výroby stavebných diel
• zabezpečenie užšej spolupráce medzi výskumom a praxou a zabezpečenie aplikácie výskumných výsledkov v praxi
• rozšírenie aplikácie informačných a komunikačných technológii v stavebníctve
• integrácia procesov od plánovania stavby až po jeho likvidáciu
• menej agresívne metódy výberu dodávateľov férovejším rozdelením rizík

Pracovná sila

• zlepšenie pracovných podmienok na staveniskách
• zabezpečenie väčšieho množstva talentovaných mladých pracovníkov a zvýšenie úrovne zručnosti pracovníkov v odbore
• zlepšenie sociálneho postavenia a kvalifikácie pracovnej sily v stavebníctve

Európska únia

• V krajinách európskej únie je v súčasnosti kladený zvýšený dôraz na vytvorenie metód a postupov umožňujúcich objektívne hodnotiť dopad používaných stavebných materiálov na životné prostredie
• implementácia európskych predpisov o stavebných výrobkoch, harmonizácia technických špecifikácií pre stavebné výrobky, projektovanie stavieb a stavebné práce, posudzovanie energetickej úspornosti budov
• stanovenie základných požiadaviek pre rekonštrukciu a výstavbu nových budov s dôrazom na udržateľnosť výstavby a environmentálne udržateľný rozvoj

Zákazníci

• systematické zameranie sa na splnenie požiadaviek a potrieb zákazníkov
• Snaha o zvyšovanie kvality bývania obyvateľov
• Komplexné zastrešenie činností spojených s celým procesom výstavby