Projektová dokumentácia obsahuje

 

PROJEKT ARCHITEKTÚRY

 • Textovú časť – t.j. sprievodnú správu, technickú správu, výpisy, výkazy
   
 • Výkresovú časť - výkresy (mierka 1:50) v rozsahu: základy, pôdorysy podlaží, rezy, krov a výkaz reziva, pohľady, detaily, výpisy podláh, okien a dverí
   
 • Súčasťou projektu architektúry je aj Projekt požiarnej ochrany

PROJEKT STATIKY

 • Technickú správu, statický výpočet, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť, výkaz spotreby materiálu

PROJEKT KÚRENIA

 • Technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia a rozmiestnenia, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu

PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY

 • Technickú správu, výkresy rozvodov vnútorného vodovodu, výkresy domovej kanalizácie a/alebo domového plynovodu, schémy zapojenia a výkaz materiálu.

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE

 • Elektrické rozvody celého objektu, schéma rozvádzača, výkaz materiálov

 V prípade otázok nás kontaktujte tu alebo na 0918 111 119 / 0918 115 114