Otázky a odpovede

 

Stavebné povolenie


1. Inštitúcie, ktoré sa musia vyjadriť k stavebnému povoleniu?

    • Obecný alebo mestský úrad

    • Elektrárne

    • Plynárne

    • Vodárne a kanalizácie

    • Telekomunikácie

    • Pamiatkový úrad

    • Úrad pre životné prostredie

    • Inšpektorát požiarnej ochrany

    • Štátny zdravotný útvar

    • Železnice SR (ak je pozemok v blízkosti železnice)

    • a iné.....

Príslušný stavebný úrad poskytne všetky informácie o dotknutých inštitúciach, ktoré sú potrebné pre vydanie stavebného povolenia

 

2. Ako dlho trvá stavebné povolenie?

Po predložení všetkých potrebných dokumentov a vyjadrení všetkých potrebných inštitúcií, ktoré majú 30 dňovú lehotu na vyjadrenie v prípade námietok. V optimálnom prípade stavebný úrad vydáva povolenie do 30 dní.

 

3. Aké dokumenty sú potrebné na stavebné povolenie?

    • List vlastníctva k pozemku

    • Kópiu katastrálnej mapy s vyznačením stavebnej parcely

    • Projektovú dokumentáciu pre územné konanie

    • Potvrdenie o odbornej spôsobilosti projektanta na projektovú činnosť

    • Potvrdenia o vyjadrení všetkých inštitúcií podľa pokynov stavebného úradu

    • Písomný súhlas susedov s projektovou dokumentáciou

    • Po schválení všetkých náležitostí stavebný úrad vydá územné rozhodnutie

    • Po uplynutí lehôt na odvolanie stavebný úrad územné rozhodnutie správoplatní

    • Všetky výhrady a pripomienky sa zapracujú do projektu pre stavebné povolenie

    • Stavebný úrad vydáva vyjadrenie o stavebnom povolení do cca 30 dní

Pokiaľ je pozemok (stavebná parcela) evidovaný ako poľnohospodárska pôda, je potrebná ešte pred požiadaním o stavebné povolenie požiadať pozemkový úrad o vyňatie pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

 Projektová dokumentácia (PD)

 

1. Kto zabezpečuje projektovú dokumentáciu a ako?

    • Projektovú dokumentáciu zabezpečuje spoločnosť Maesta

    • Klient zaplatí za PD plnú sumu, ktorá mu bude odrátaná od ceny realizácie stavby

    • Klient dodá kópie listu vlastníctva pozemku a katastrálnej mapy

    • Spracovanie PD trvá cca 1-2 týždne, podľa rozsahu a zložitosti prác

    • Následne je PD doručená klientovi kuriérom alebo poštou doporučene

    • PD je štandardne vyhotovená v piatich kusoch (normálny alebo zrkadlový obraz)

    • Pri objednávke realizácie výstavby je PD zahrnutá v cene diela

 

2. Čo obsahuje projektová dokumentácia?

    • Projekt architektúry (textová a výkresová časť)

    • Projekt statiky

    • Projekt kúrenia

    • Projekt zdravotechniky (rozvody vody a kanalizácie, prípadne plynu)

    • Projekt elektroinštalácie

 

3. Je možné realizovať stavbu podľa vlastného projektu?

Áno, je možné stavať dom podľa vlastných predstáv podľa individuálnej projektovej dokumentácie.

 Záručné lehoty


1. Aké sú záruky na celú stavbu, jednotlivé konštrukcie a materiály?

    • Hrubá stavba – záruka 8 rokov

    • Holodom – záruka 5 rokov


    • Zakladanie – záruka 10 rokov

    • Vodorovné konštrukcie – záruka 5 rokov alebo podľa záruk poskytnutých výrobcom materiálu

    • Zvislé konštrukcie - záruka 10 rokov alebo podľa záruk poskytnutých výrobcom materiálu

    • Strecha/krov – záruka 5 rokov alebo podľa záruk poskytnutých výrobcom materiálu

    • Rozvody - záruka 5 rokov alebo podľa záruk poskytnutých výrobcom materiálu

Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi (mimo dodávok a zariadení, ktoré podliehajú vplyvom bežnej prevádzky a iným záručným lehotám).  V prípade vyskytnutia vady v záručnej dobe a jej odstránení začne plynúť na práce a dodávky použité pri odstraňovaní vady nová 5 ročná záruka.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady, ktoré sa vyskytli v záručnej dobe po písomnom oznámení zhotoviteľovi a odbornom posúdení zo strany objednávateľa a stavebného dozoru, a to bez zbytočného odkladu.  Ak je predpokladaná doba odstránenia vady dlhšia ako 5 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi v lehote do 3 dní od zistenia tejto skutočnosti pristúpiť k uzavretiu písomnej dohody, v ktorej bude okrem technického postupu uvedený aj záväzný termín odstránenia vady.

 


 

Financovanie


1. Aký je štandardný postup financovania?

Vlastné zdroje – klient má svoje peniaze, nemusí zakladať stavanú nehnuteľnosť

Cudzie zdroje – klient si berie úver od banky, kedy zakladá stavanú nehnuteľnosť

 
  • Financovanie prebieha postupne podľa jednotlivých etáp (uzlov) výstavby

      Jednotlivé etapy tranží:


          • Záloha

          • Základy

          • Zvislé konštrukcie

          • Vodorovné konštrukcie

          • Strecha

          • Dokončenie holo domu

          • Dokončenie domu na kľúč

Zálohu vyplatí objednávateľ do 7 kalendárnych dní od podpísania zmlúv.

 

2. Je možné zaplatiť výstavbu domu v hotovosti, alebo je možné riešiť výstavbu cez uvolnenie tranží z úveru?

Výstavbu je možné hradiť v hotovosti. V prípade, že klient nemá dostatočnú hotovosť, je možné zvoliť financovanie výstavby úverom. Pokiaľ chce klient ručiť stavanou nehnuteľnosťou, je potrebné, aby mal určitú hotovosť aspoň na zaplatenie zvislých konštrukcií. Teda vytiahnutia nosných múrov do výšky 1,5 metra nad zemou. Následne sa stavba zameria a zapíše ako rozostavaná stavba do listu vlastníctva na katastrálnom úrade. Vtedy je možné po doložení potrebných dokumentov založiť rozostavanú stavbu v banke, ktorá uvolní úver na financovanie zvyšku výstavby.

 

3. Kedy je možné vybaviť úver na stavbu?

V prípade, ak si chce klient zobrať úver od banky, je nevyhnutné niečím ručiť. Väčšinou ide o pozemok alebo inú nehnuteľnosť. Ak chce klient ručiť za úver postaveným domom, musia byť obvodové mury vytiahnuté minimálne do 1,5 metra na zemou Následne sa stavba zameria a zapíše ako rozostavaná stavba do listu vlastníctva na katastrálnom úrade. Po doložení potrebnej dokumentácie (projektovej dokumentácie, stavebného povolenia s nadobudnutou právoplatnosťou, rozpočtu a zmluvy o dielo, ...) banka po schválení uvoľní finančné prostriedky. Až vtedy je možné čerpať prostriedky na financovanie zvyšku výstavby.

 

4. Kedy sa začne splácať hypotéka?

V prípadoch, kedy za úver ručíte pozemkom alebo inou nehnuteľnosťou začínate hypotéku splácať ihneď po dočerpaní finančných prostriedkov. Ale v prípade, že ručíte za hypotéku rozostavanou stavbou, začnete splácať v okamihu, kedy sú finančné prostriedky dočerpané, čo časovo odpovedá ukončeniu stavby. V priebehu stavby je potrebné počítať s tým, že nebudete úver splácať, budete platiť iba úroky z výšky čerpaného úveru.

 Stavebná činnosť


1. V ktorých lokalitách vieme zastrešiť výstavbu a v akých fázach?

Hrubá stavba – celé územie Slovenskej republiky a stredočeský kraj (ČR)

Holodom – celé územie Slovenskej republiky a stredočeský kraj (ČR)

Dom na kľúč - celé územie Slovenskej republiky a stredočeský kraj (ČR)

 

2. Čo obsahuje hrubá stavba?

Zakladanie - výkopy, premiestňovanie zeminy, štrkové lôžko, Izolácia proti zemnej vlhkosti 1 x IPA, izolácie, monolitický betón B 15 hr. 25 cm s karisieťou, zásyp so zhutnením, ležatá sanita, betónová doska hr. 12 cm s karisieťou, pásovina bleskozvodu.

Zvislé konštrukcie - vonkajšie obvodové murované steny a vnútorné murované priečky z betónových tvárnic Prescot (alebo Easyblok). Zvislé nosné konštrukcie Prescot (alebo Easyblok) hr. 20 cm. Zvislé deliace konštrukcie Prescot (alebo Easyblok) hr. 10 cm. Železobetónový veniec a preklady z prekladových tvárnic Prescot (alebo Easyblok) s výstužou hr. 10 mm 3 x, komín značky QATRO. Plastové okná 5 komorový profil sklo U 1,1 kovanie ROTO, Winkhaus, štrbinové privetrávanie a vchodové dvere.

Vodorovné konštrukcie - drevený trámový strop (alebo montovaný betónový strop)

Strecha - drevený krov, fólie, betónová krytina s fóliou (alebo strešné panely), tatranský profil, žľaby a zvody.

 

3. Čo obsahuje holo dom?

Zakladanie - výkopy, premiestňovanie zeminy, štrkové lôžko, Izolácia proti zemnej vlhkosti 1 x IPA, izolácie, monolitický betón B 15 hr. 25 cm s karisieťou, zásyp so zhutnením, ležatá sanita, betónová doska hr. 12 cm s karisieťou, pásovina bleskozvodu.

Zvislé konštrukcie - vonkajšie obvodové murované steny a vnútorné murované priečky z betónových tvárnic Prescot (alebo Easyblok). Zvislé nosné konštrukcie Prescot (alebo Easyblok) hr. 20 cm. Zvislé deliace konštrukcie Prescot (alebo Easyblok) hr. 10 cm. Železobetónový veniec a preklady z prekladových tvárnic Prescot (alebo Easyblok) s výstužou hr. 10 mm 3 x, komín značky QATRO, plastové okná 5 komorový profil sklo U 1,1 kovanie ROTO, Winkhaus, štrbinové privetrávanie a vchodové dvere.

Dokončovacie práce - vonkajšie zateplenie EPS hr. 15 cm, vonkajšie zateplenie R=5,5., lícne súvrstvie BASF farba biela. Vonkajšie a vnútorné parapety. Omietky vnútorné resp. obklad sádrokartónom hr. 10 mm., komplet podlahy bez nášľapnej vrstvy. Hrubé rozvody inštalácií / silnoprúd vrátane vykurovania el. konvektormi, elektrické rozvody (vodiče a krabice, bez zapojenia a zásuviek, prívody k elektricky priamo ohrevným konvektorom), elektrická rozvodná skriňa (bez ističov), komplet voda a sanita bez zariaďovacích predmetov (batérie, vaňa, sprcha, toaleta, kuchynská linka a pod.), TV rozvod + 3 x zásuvka.

Vodorovné konštrukcie
– podlahy s tepelnou izoláciou polystyrén EPS 100 hr. 5 cm, betónový poter hr. 5 cm pod nášlapnou vrstvou, drevený trámový strop (alebo montovaný betónový strop) – podhľad zo sádrokartónu hr. 12 mm s tepelnou izoláciou Knauf Insulation Ecose 2 x hr. 12 cm.

Strecha - drevený krov, fólie, betónová krytina s fóliou (alebo strešné panely), tatranský profil, bleskozvod, žľaby a zvody + ostatné klampiarske prvky, zateplenie s tepelnou izoláciou Knauf Insulation Ecose 2 x hr. 9 cm

 

4. Čo obsahuje dom na kľúč?

Zakladanie - výkopy, premiestňovanie zeminy, štrkové lôžko, Izolácia proti zemnej vlhkosti 1 x IPA, izolácie proti vode 1x Bitagit, monolitický betón B 15 hr. 25 cm s karisieťou, zásyp so zhutnením, ležatá sanita, betónová doska hr. 12 cm s karisieťou, pásovina blezkozvodu.

Zvislé konštrukcie - vonkajšie obvodové murované steny a vnútorné murované priečky z betónových tvárnic Prescot (alebo Easyblok). Zvislé nosné konštrukcie Prescot (alebo Easyblok) hr. 20 cm. Zvislé deliace konštrukcie Prescot (alebo Easyblok) hr. 10 cm. Železobetónový veniec a preklady z prekladových tvárnic Prescot (alebo Easyblok) s výstužou hr. 10 mm 3 x, komín značky QATRO, plastové okná 5 komorový profil sklo U 1,1 kovanie ROTO, Winkhaus, štrbinové privetrávanie, vchodové dvere.

Dokončovacie práce - vonkajšie zateplenie EPS hr. 15 cm, vonkajšie zateplenie R=5,5., lícne súvrstvie BASF farba biela. Vonkajšie a vnútorné parapety. Omietky vnútorné, resp. obklad sádrokartónom hr. 10 mm., komplet podlahy bez nášľapnej vrstvy. Hrubé rozvody inštalácií / silnoprúd vrátane vykurovania el. konvektormi, elektrické rozvody (vodiče a krabice, bez zapojenia a zásuviek, prívody k elektricky priamo ohrevným konvektorom), elektrická rozvodná skriňa (bez ističov), komplet voda a sanita bez zariaďovacích predmetov (batérie, vaňa, sprcha, toaleta, kuchynská linka a pod.), pc siete, TV rozvod + 3 x zásuvka.

Vodorovné konštrukcie - podlahy s tepelnou izoláciou polystyrén EPS 100 hr. 5 cm, poter betónový hr. 5 cm pod nášľapnou vrstvou, drevený trámový strop (alebo montovaný betónový strop) - podhľad zo sádrokartónu hr. 12 mm s tepelnou izoláciou Knauf Insulation Ecose 2x hr. 12 cm.

Strecha - drevený krov, fólie, betónová krytina s fóliou (alebo strešné panely), tatranský profil, bleskozvod, žľaby a zvody so zaústením + ostatné klampiarske prvky, zateplenie s tepelnou izoláciou Knauf Insulation Ecose 2 x hr. 9 cm

Dokončenie domu na kľúč - vnútorné dvere drevené, laminátový povrch s obložkovou zárubňou, nášľapné vrstvy podláh - plávajúca podlaha, hdf + laminát, obklady, dlažby v kúpeľni, konvektory vykurovania, zariaďovacie predmety kúpeľne a batérie pákové v bežnom štandarde, umývadlo 50 cm, WC kombi, vaňa smaltovaná 160 cm, dlažba terasy mrazuvzdorná, betónové monolitické schody v prípade viacpodlažných domov.

 

5. Ako je to s inžinierskymi sieťami?

Inžinierske siete kompletne zabezpečuje až po prípojky zmluvná firma zabezpečujúca výstavbu základovej dosky.

 

6. Čo s odpadom vzniknutým pri stavbe?

Odvoz a likvidáciu odpadu zo staveniska je zodpovedná montážna skupina, ktorá realizuje stavbu.

 

7. Čo v prípade, ak si chce klient na dome niečo urobiť sám?

Klient si môže na dome urobiť dodatočnú prácu aj sám, ale cenu výstavby mu to neovplyvní.

 

8. Čo v prípade, ak si chce klient niečo dodať sám – podlahy, okná, dvere, kachličky, ...?

Áno, môže. Výnimku tvoria okná, nakoľko sa v takomto prípade sa nedá zaručiť tesnosť, čo by mohlo viesť k situácii, že dom prestane vyhovovať energeticky úspornému štandardu.

 

9. Je možné urobiť podlahové kúrenie napr. len v obývačke?

Podlahové kúrenie sa dá vyhotoviť podľa požiadaviek klienta napr. len v obývačke. Avšak pri podlahovom kúrení v kúpeľni sa musí uviesť presné umiestnenie sanity, napr. keby bolo vyhrievacie teleso umiestnené pod vaňou, stratilo by svoj význam a to by mohlo ovplyvniť celý systém vykurovania.

 

10. Dá sa dorobiť zemný register dodatočne?

Nie.

 

11. Aký je priebeh zemných prác?

Výkop zeminy pre základové pásy na základovú dosku. Jej hĺbka zaleží na projekte základovej dosky, resp. na stavebnom materiále.

 


 

Celý proces zákazník – dodávateľ


1. Aké sú jednotlivé etapy, termíny od podpisu zmluvy až po kolaudáciu?

    • Podpísanie zmluvy + prílohy

    • Zaplatenie zálohy 20% (do 7 kalendárnych dní o podpisu zmluvy)

    • Skompletizovať zložku – kópie Listu vlastníctva, katastrálnej mapy, špecifikácie a iné

    • Prehlásenie o prístupnosti pozemku

    • Vybavenie projektovej dokumentácie

    • Vybavenie stavebného povolenia

    • Položenie základovej dosky (do 14 kalendárnych dní od začatia výstavby, podľa počasia)

    • Zvislé konštrukcie (do 30 kalendárnych dní od začatia výstavby, podľa počasia)

    • Vodorovné konštrukcie (do 47 kalendárnych dní od začatia výstavby, podľa počasia)

    • Strop a strecha (do 68 kalendárnych dní od začatia výstavby, podľa počasia)

    • Dokončenie holo domu (do 98 kalendárnych dní od začatia výstavby, podľa počasia)

    • Dokončenie domu na kľúč (do 138 kalendárnych dní od začatia výstavby, podľa obtiažnosti)

 


 

Iné


1. Je možné, aby ste nám urobili ponuku pozemkov, z ktorých by sme si vybrali a kúpili?

Áno v našich službách je taktiež realitná činnosť, čiže vieme pre záujemcu vyhľadať konkrétne typy pozemkov spolu s cenami.  Avšak je potrebné zadať preferencie a špecifiká danej lokality. Sme schopní pomôcť s financiami na kúpu pozemku, pokiaľ klient nemá dostatok vlastných finančných zdrojov.

 

2. Je podmienkou, aby sme boli manželia, alebo môžeme stavať s priateľom (kou)?

Pre zmluvný vzťah s našou spoločnosťou nie je podmienkou, aby ste boli manželia, rovnako ako aj pre vybavenie úveru to nie je podmienkou.

 

3. Môžeme mať svoj vlastný stavebný dozor?

Môžete využiť aj svojho zástupcu pre kontrolu stavby, spoločnosť Maesta a.s. má samozrejme každú stavbu dozorovanú nezávislým stavebným dozorom, ktorý je zahrnutý v cene výstavby rodinného domu.

 

4. Je možnosť zakúpenia si samotného projektu na dom?

Áno, naša spoločnosť prostredníctvom našich partnerov predáva samostatné projekty. Klient má možnosť zakúpenia katalógového projektu alebo vyhotovenia individuálnej projektovej dokumentácie podľa vlastných predstáv. Súčasťou našej filozofie je odpočítať sumu za projektovú dokumentáciu v hodnote do 800 € od ceny realizácie výstavby domu. Čo znamená, že projektovú dokumentáciu do 800 € zaplatíme pre nášho klienta my a pri prekročení sumu 800 € klient zaplatí iba rozdiel od plnej ceny projektovej dokumentácie.

 

5. Aký pozemok kúpiť na stavbu rodinného domu?

Správna kúpa pozemku je pomerne zložitá záležitosť. Je vždy lepšie kupovať pozemok už s vybudovanými inžinierskymi sieťami. Veľkosť pozemku by sa mala pohybovať od 400 m2 vyšši v závislosti od projektu. Pokiaľ nemáte žiadne skúseností, odporúčame nákup pozemku cez našu spoločnosť. Ďalšou možnosťou je kúpa pozemku od obce. Obce často pripravujú v rámci rozvoja obce lokality, ktoré sú určené pre budúce bývanie. V týchto lokalitách sa často obec podieľa aj na vybudovaní inžinierskych sietí. Poslednou z najčastejších možností je kúpa pozemku od súkromnej osoby. V tomto prípade odporúčame overiť si na aktuálnom výpise z Katastra nehnuteľnosti, že na uvedenom pozemku nie sú žiadne zástavy ani vecné bremená. Ďalej je potrebné zistiť možnosti napojenia na inžinierske siete a overiť možnosť výstavby na príslušnom stavebnom úrade. Pokiaľ budete mať pozemok už vybraný, môžeme Vám pomôcť s financiami pri jeho kúpe.
 


V prípade otázok nás kontaktujte tu alebo na 0918 111 119 / 0918 115 114