Inžinierska činnosť


Mnoho ľudí je zavalených svojou každodennou prácou a inými nevyhnutnými záležitosťami. Tak nezostáva veľa času na vybavovanie potrebných povolení, ani na návštevu úradov a inštitúcií. Inak povedané, ľudia sú vo všeobecnosti príliš zaneprázdnení na to, aby pri svojich povinnostiach stíhali vybaviť a zabezpečiť všetky náležitosti spojené s výstavbou svojho vysnívaného rodinného domu. Našim klientom prinášame komplexné služby spojené s inžinierskou činnosťou, čo pre klienta znamená zabezpečenie bezstarostného vybavenia potrebných dokumentov bez straty drahocenného času.
 


Projekty

Osadenie domu na pozemok - ide o dokumentáciu presnej polohy domu na parcele. Táto dokumentácia je nevyhnutnou súčasťou žiadosti o stavebné povolenie. Projekt osadenia domu na pozemok je možné objednať spolu s projektom samotného domu alebo si ho nehať vyhotoviť následne v dodatočnom termíne.

Napojenie na inžinierske siete - ide o dokumentáciu napojenia domu na inžinierske siete. Je potrebné zistiť maximum informácií o týchto sieťach, ich polohách, rozmeroch, či hĺbke. Presné informácie sú dôležité predovšetkým u kanalizácie, kde je nevyhnutné zistiť plochu, dimenzie i hĺbku pripojovacieho miesta, aby bolo možné navrhnúť ideálny spád kanalizačnej prípojky. U vodovodného radu je podstatné poznať jeho polohu a dimenzie. Ale takťiež zistiť ako je zabezpečená voda v prípade požiarného zásahu. Pri elektrine, resp. plyne stačí poznať polohu skryne, v ktorej bude pre príslušnú parcelu umiestnený elektromer, resp. plynomer. Dažďová kanalizácia pre jednotlivé parcely je centrálne riešená len vo výnimočných prípadoch.

-->  Tieto informácie získate od správcom jednotlivých sietí. Kontakty na správcov Vám poskytnú na príslušnom stavebnom úrade.
 Potrebné podklady pre vyhotovenie výkresov osadenia domu na pozemok a napojenia na ižinierské siete:

  1. Polohopis a výškopis, resp. odborne vyhotovený geometrický plán daného pozemku v digitálnej podobe

  2. Polohové a výškové rozmiestnenie sietí, odsúhlasenie bodov napojenia od správcov (vlastníkov) využitých sietí, ich dimenzie, typ a materiály

  3. List vlastníctva daného pozemku určeného na výstavbuNapojenie na komunikáciu
- polohopis a výškopis jednotlivých príjazdových komunikácií v okolí pozemku, resp. parcely

Inžiniersko-geologický prieskum - návrh základových konštrukcií na konkrétnu únosnosť zeminy. Pre spávy návrh konštrucie základov je potrebné poznať skladbu vrstiev, pevnosť a ďalšie informácie o zemine, na ktorej bude stáť Váš rodinný dom. Prieskum obnáša navŕtanie jednej, resp. dvoch sondážnych zariadení v mieste výstavby. Výsledok určí skladbu zeminy, hladinu podzemných vôd. Z týchto vzoriek sa následne zistí charakteristika jednotlivých vrstiev zeminy (pevnosť, zosychanie, ...).

Hydrogeologický prieskum - návrh zasakovania dažďových vôd. Výsledkom tochto prieskumu sú informácie o schopnosti zeminy nasiaknúť vodu. Na základe týchto údajov môže projektant navrhnúť spôsob likvidácie dažďových vôd zo strechy rodinného domu alebo prípadne zo spevnených plôch. 

Tieto informácie sú vyhotovené za účelom presnejšieho výhotovenia projektovej dokumentácie. Zanedbaním týchto potrebných informácií sa vystavujete nedorozumeniam s realizačnou firmou, kedy môže vzniknúť pravdepodobnosť ohrozenia kvality Vášho budúceho bývania (napr. nesprávny návrh základových konštrukcií, porucha statiky, problémy s napojením na inžinierske siete, atď.)
 Služby v oblasti vybavovania potrebných dokumentov pri výstavbe RD:

 

Príprava územia

Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov

Vyňatie pozemku z pôdneho fondu

Príprava dokumentácie pre územné konanie

Vydanie územného rozhodnutia


Stavebné konanie

Príprava pozemku pre vydanie stavebného povolenia

Odsúhlasenie projektu na začatie stavebného konania

Vyjadrenia dotknutých orgánov, správcov a inštitúcií

Vydanie stavebného povolenia

 

Realizácia stavby

Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi

Technický dozor intestora

Preberacie a odovzdávacie konanie


Ukončenie stavby

Zmeny stavieb pred dokončením

Zmeny účelu užívania objektov

Zabezpečenie kolaudačného konania

Vydanie kolaudačného rozhodnutia

Vydanie súpisného čísla stavby


Dohodnite si stretnutie s našim odborníkom v oblasti výkonu inžinierskych činností tu.